زرمبش | زرمبش

ارتش پاکستان یک جوان را از مند به اجبار مفقود کرد

ارتش پاکستان یک جوان را از مند به اجبار مفقود کرد

FEB

16
16 / 02 / 2023 مفقودی اجباری 100

کیچ: ارتش پاکستان یک جوان بلوچ را پس از دستگیری از بخش مند واقع در شهرستان کیچ به اجبار مفقود کرده است.


هویت این جوان حاصل فرزند عبدالصمد ساکن روستای گوک عنوان شده است. طبق منابع نیروهای اشغالگر در تاریخ چهاردهم فوریه به خانه عبدالصمد واقع در روستای گوک یورش برده و پس از چک کردن کارت های شناسایی افراد موجود در خانه حاصل فرزند عبدالصمد را پس از دستگیری به اجبار مفقود کرده است و تاکنون هیچ گونه اطلاعی از وضعیت وی در دست نیست.


منبع: گزاشگر | عکس: گزارشگر