زرمبش | زرمبش

تا زمانی که سازمان های اطلاعاتی پاکستان بازخواست نشوند مسئله مفقودی اجباری حل نخواهد شد - ماما قدیر بلوچ

تا زمانی که سازمان های اطلاعاتی پاکستان بازخواست نشوند مسئله مفقودی اجباری حل نخواهد شد - ماما قدیر بلوچ

SEP

16
16 / 09 / 2022 وی بی ایم پی 102

شال (کویته): کمپ اعتراضی و اعتصاب غذای سازمان صدای مفقودین بلوچ (وی بی اِم پی) برای شهدا و آزادی مفقودین اجباری در ۴ هزار و هفتصد و هفتاد و دومین روزش در شال، شهر مرکزی بلوچستان اشغالی برپا بوده است.


در این روز افراد زیادی از از اقشار مختلف از جمله حسن مینگل (وکیل) و رضا (وکیل) به این کمپ اعتراضی آمده و ابراز همبستگی کردند. ماما قدیر بلوچ، نایب رئیس سازمان وی بی ام پی در گفت و گو هایش با هیئت ها گفت که سازمان ما سالهاست که در سطح ملی و بین المللی در حال بلند کردن صدای خود بر علیه ظلم و وحشیگری های رژیم پاکستان در بلوچستان است، سازمان در طول این مدت در خصوص نقض حقوق بشر در بلوچستان، مفقودی اجباری افراد و نسل کشی ملت بلوچ توسط پاکستان به سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی نامه نیز نوشته است اما تاکنون برای توقف جنایات رژیم پاکستان هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته است.


وی گفت که تا زمانی که حکومت فدرال و کمیته تشکیل کرده آن برای مسئله مفقودی اجباری، سازمان های اطلاعاتی را شامل تفتیش و بازخواست نکنند، مسئله مفقودی اجباری حل نخواھد شد.


ماما در ادامه گفت مدارک این امر که سازمان های اطلاعاتی پاکستان در مفقود کردن اجباری افراد دخیل هستند وجود دارد، با این حال این بیانیه نهاد های فدرال که "سازمان های اطلاعاتی در مفقود کردن اجباری افراد دست ندارند" نشانه عدم جدیت آنان برای حل این مسئله است. وی گفت که در این خصوص چندین مدرک به صورت دستورات دادگاه به سازمان های اطلاعاتی موجود هستند که در آنها دادگاه ها به سازمان های اطلاعاتی پاکستان دستور داده اند که فرد به اجبار مفقود کرده را آزاد کنند.


ماما گفت که روسای ارگان های قدرتمند پاکستان باید در مقابل بستگان مفقودین اجباری و دادگاه مملکت پاسخگو باشند.


منبع: بیانیه مطبوعاتی | عکس: ماما قدیر بلوچ