زرمبش | زرمبش

ارتش پاکستان پنج نفر به شمول دو برادر را پس از دستگیری از تمپ به اجبار مفقود کرد

ارتش پاکستان پنج نفر به شمول دو برادر را پس از دستگیری از تمپ به اجبار مفقود کرد

NOV

29
29 / 11 / 2022 مفقودی اجباری 48

کیچ: ارتش پاکستان پنج نفر به شمول دو برادر را پس از دستگیری از روستای گومازی واقع در بخش تمپ به اجبار مفقود کرده است.


بر اساس گزارشات، ماموران ارتش پاکستان دوشنبه شب به روستای گومازی واقع در بخش تمپ در شهرستان کیچ یورش برده و پنج نفر با هویت صغیر فرزند رشید، امیر فرزند رشید، شعیب فرزند واحد و دو نفر دیگر به نام های فاروق ع عبدالکریم را پس از دستگیری به اجبار مفقود کرده اند.


تاکنون هیچ گونه اطلاعی از وضعیت این افراد در دست نیست.


منبع: گزارشگر | عکس: گزارشگر