زرمبش | زرمبش

ایجاد کمپ جمع آوری کمک ھای مردمی برای مردم سیل زده توسط بی وای سی در کراچی

ایجاد کمپ جمع آوری کمک ھای مردمی برای مردم سیل زده توسط بی وای سی در کراچی

AUG

27
27 / 08 / 2022 بی وای سی 81

کراچی: کمیته ھمبستگی بلوچ ھا در کراچی برای کمک به آسیب دیدگان سیلاب ھای اخیر در سند کمپ جمع آوری کمک ھای مردمی ایجاد کرده است.


این کمپ به مدت سه روز در ایستگاه گبول از توابع گداپ در کراچی فعالیت خواھد کرد و کمک ھای جمع آوری شده برای مردم آسیب دیده در سیلاب ھای اخیر سند ارسال خواھد شد.


سخنگوی کمیته ھمبستگی بلوچ ھا در بیانیه ای گفته است که با توجه به وضعیت بحرانی مردم در مناطق سیل زده بلوچستان کمک به این افراد ضروری است اما مردم سیل زده در سند نیز وضعیت غیرقابل توصیفی دارند و کمک به این افراد در اولویت قرار دارد.


لازم به ذکر است که کمیته ھمبستگی بلوچ ھا در کراچی از یک ماه پیش برای جمع آوری کمک ھای مردمی کمپ ھای اختصاصی ایجاد کرده است و روز گذشته در محله کوھی گوت از توابع ملیر در کراچی به تعدادی از مردم سیل زده که از سند آمده بودند نیز از طرف کمیته ھمبستگی بلوچ ھا غذا داده شده است.


منبع: گزارشگر | عکس: گزارشگر