ریڈیو زْرمبش براہوئی | ریڈیو زْرمبش براہوئی,Zamuran-abdoi,attack-on-FWO-and-pakistani-forces

زامران ابدوئی ٹی پاکستانی لشکر و ایف ڈبلیو آ سلاء بند بندغ آتا جلہو ـ

زامران ابدوئی ٹی پاکستانی لشکر و ایف ڈبلیو آ سلاء بند بندغ آتا جلہو ـ

AUG

30

کیچ ئنا ہند زمران نا ابدوئی و آسکان نا میان ئٹی نادرست آ سلاء بند بندغ آتا پاکستانی لشکر و ایف ڈبلیو نا کاراندہ آتیا جلہو کننگا ـ۔


جلہو آن پاکستانی لشکر و ایف ڈبلیو ءِ جانی و مالی نُسخان مس ۔ـ


جلہو نا ذمہ واری ءِ داسکان ہچو تنظیم اس ہرفتنےـ۔