ریڈیو زْرمبش بلوچی | ریڈیو زْرمبش بلوچی,گیدی-داستان,برکت-برجان

☀️ رژن ءِ سرچمگ » گیدی داستان : شیرزال | برکت برجان

☀️ رژن ءِ سرچمگ » گیدی داستان : شیرزال | برکت برجان

SEP

29
29 / 09 / 2020 رژن ءِ سرچمگ 140


مراگش: رژن ءِ سر چمگ
بنگپ: گیدی داستان : شیرزال
مراگش شمار: 06
رمس: 29 ستمبر 2020
ندکار : برکت برجان
توار: برکت برجان
پیش کار: کھدہ گپور
رھوت دار: ھلیل واڈیلہ
شنگکار: ریڈیو زرمبش بلوچی