ریڈیو زْرمبش بلوچی | ریڈیو زْرمبش بلوچی

رژن ءِ سرچمگ » گیدی داستان : دیرچاری | برکت برجان☀️

رژن ءِ سرچمگ » گیدی داستان : دیرچاری | برکت برجان☀️

JUL

25
25 / 07 / 2020 رژن ءِ سرچمگ 35


مراگش:رژن ءِ سر چمگ 
بنگپ: گیدی داستان : دیرچاری
مراگش شمار: 01
رمس: 25 جولائی 2020
ندکار :برکت برجان
توار: برکت برجان 
پیش کار: کھدہ گپور 
رھوت دار:ھلیل واڈیلہ
شنگکار: ریڈیوزرمبش بلوچی