ریڈیو زْرمبش بلوچی | ریڈیو زْرمبش بلوچی,برکت-برجان

☀️ رژن ءِ سرچمگ » گیدی داستان : پشومانی | برکت برجان

☀️ رژن ءِ سرچمگ » گیدی داستان : پشومانی | برکت برجان

SEP

19
19 / 09 / 2020 رژن ءِ سرچمگ 194


مراگش: رژن ءِ سر چمگ
بنگپ: گیدی داستان : پشومانی
مراگش شمار: 05
رمس: 19 ستمبر 2020
ندکار : برکت برجان
توار: برکت برجان
پیش کار: کھدہ گپور
رھوت دار: ھلیل واڈیلہ
شنگکار: ریڈیوزرمبش بلوچی