ریڈیو زْرمبش بلوچی | ریڈیو زْرمبش بلوچی,گیدی-داستان,برکت-برجان

☀️ رژن ءِ سرچمگ » گیدی داستان : بے بندی | برکت برجان

☀️ رژن ءِ سرچمگ » گیدی داستان : بے بندی | برکت برجان

AUG

31
31 / 08 / 2020 رژن ءِ سرچمگ 172


 


مراگش: رژن ءِ سر چمگ
بنگپ: گیدی داستان : بے بندی
مراگش شمار: 04
رمس: 31 اگست 2020
ندکار : برکت برجان
توار: برکت برجان
پیش کار: کھدہ گپور
رھوت دار: ھلیل واڈیلہ
شنگکار: ریڈیوزرمبش بلوچی