ریڈیو زْرمبش بلوچی | ریڈیو زْرمبش بلوچی,برکت-برجان-,گیدی-داستان

☀️ رژن ءِ سرچمگ » گیدی داستان : سوداگر | برکت برجان

☀️ رژن ءِ سرچمگ » گیدی داستان : سوداگر | برکت برجان

SEP

26
26 / 09 / 2020 رژن ءِ سرچمگ 86


 مراگش: رژن ءِ سر چمگ
بنگپ: گیدی داستان : سوداگر
مراگش شمار: 06
رمس: 26 ستمبر 2020
ندکار : برکت برجان
توار: برکت برجان
پیش کار: کھدہ گپور
رھوت دار: ھلیل واڈیلہ
شنگکار: ریڈیو زرمبش بلوچی