ریڈیو زْرمبش بلوچی | ریڈیو زْرمبش بلوچی,برکت-برجان-,رژن-ءِ-سرچمگ,گیدی-داستان

☀️ رژن ءِ سرچمگ » گیدی داستان : ھیرتچاریں کازی | برکت برجان

☀️ رژن ءِ سرچمگ » گیدی داستان : ھیرتچاریں کازی | برکت برجان

AUG

09
09 / 08 / 2020 رژن ءِ سرچمگ 200


 


مراگش: رژن ءِ سر چمگ
بنگپ: گیدی داستان : ھیرتچاریں کازی
مراگش شمار: 03
رمس: 09 اگست 2020
ندکار : برکت برجان
توار: برکت برجان
پیش کار: کھدہ گپور
رھوت دار: ھلیل واڈیلہ
شنگکار: ریڈیوزرمبش بلوچی