ریڈیو زْرمبش بلوچی | ریڈیو زْرمبش بلوچی,گیدی-داستان

☀️ رژن ءِ سرچمگ » گیدی داستان :ھما ھر ءُ ھما بار | برکت برجان

☀️  رژن ءِ سرچمگ » گیدی داستان :ھما ھر ءُ ھما بار  | برکت برجان

OCT

28
28 / 10 / 2020 رژن ءِ سرچمگ 692

مراگش: رژن ءِ سر چمگ
بنگپ: گیدی داستان : ھما ھر ءُ ھما بار
مراگش شمار: 09
رمس: 28 اکتوبر 2020
ندکار : برکت برجان
توار: برکت برجان
پیش کار: کھدہ گپور
رھوت دار: ھلیل واڈیلہ
شنگکار: ریڈیو زرمبش بلوچی