ریڈیو زْرمبش بلوچی | ریڈیو زْرمبش بلوچی,گیدی-داستان

☀️ رژن ءِ سرچمگ » گیدی داستان : بھت ءُ ھوش | برکت برجان

☀️ رژن ءِ سرچمگ » گیدی داستان : بھت ءُ ھوش | برکت برجان

OCT

04
04 / 10 / 2020 رژن ءِ سرچمگ 918


 


مراگش: رژن ءِ سر چمگ
بنگپ: گیدی داستان : بھت ءِ شوھاز
مراگش شمار: 07
رمس: 04 اکتوبر 2020
ندکار : برکت برجان
توار: برکت برجان
پیش کار: کھدہ گپور
رھوت دار: ھلیل واڈیلہ
شنگکار: ریڈیو زرمبش بلوچی