ریڈیو زْرمبش بلوچی | ریڈیو زْرمبش بلوچی,برکت-برجان-,گیدی-داستان

☀️ رژن ءِ سرچمگ » گیدی داستان : بھیل || برکت برجان

☀️ رژن ءِ سرچمگ » گیدی داستان : بھیل || برکت برجان

NOV

24
24 / 11 / 2020 رژن ءِ سرچمگ 638مراگش: رژن ءِ سر چمگ
بنگپ: گیدی داستان : بھیل
مراگش شمار: 12
رمس: 24 نومبر 2020
ندکار : برکت برجان
توار: برکت برجان
پیش کار: کھدہ گپور
رھوت دار: ھلیل واڈیلہ
شنگکار: ریڈیو زْرمبش بلوچی